Det stundtals hotfull uppträdandet från Kinas ambassad är en av anledningarna till att Sverige är det land i världen där Kina har lägst anseende. (Bild: Maukie, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons)

Svenskar fortfarande mest negativa till Kina i världen

Kinamedia har tidigare – bland annat här och här – rapporterat om undersökningar som visar att Sverige är det land i hela världen där Kina och dess ledning har allra lägst anseende.

Detta går igen även i den senaste enkäten från PEW Research, som genomfördes inför den pågående vinterolympiaden i Peking.

Återigen sticker Sverige och Japan ut. Vilket kan ses av grafiken nedan, som publicerades tidigare denna vecka, så har 86 procent i Japan respektive 80 procent i Sverige en ofördelaktig bild av Kina:

Undersökning om Kina från PEW Research

PEW Research går denna gång inte så långt i sin enkät att man frågar de svarande om anledningarna till deras uppfattning.

Men tidigare undersökningar ger vid handen att kidnappningen av Gui Minhai och den förra kinesiska ambassadörens hotfulla uppträdande i Sverige är två orsaker till den negativa bilden.

Det är alltid viktigt att skilja på land och ledarskap när man diskuterar Kina. Därför har PEW Research även ställt en fråga som är mer relaterad till den kinesiska regimen, nämligen huruvida landets regering ignorerar befolkningens frihet och rättigheter.

Här hamnar Sverige i topp i hela världen, då 95 procent av svenskarna anser att så är fallet:

Undersökning om Kina från PEW Research

Om man för samman de båda enkäterna, så är det inget annat land än Sverige där en större andel av de svarande ger ett för Pekingregimen negativ uppfattning i dessa två frågor.

Huvudfrågan i denna enkät var dock vad den amerikanska befolkningen ansåg om USA:s diplomatiska bojkott av vinter-OS i Peking. Noterbart är att närmare hälften av de svarande, 45 procent, inte ens har hört talas om bojkotten.

Av de som är medvetna om saken så är det dock endast 22 procent som motsätter sig bojkotten, medan 46 procent stödjer den och resterande 31 procent inte har någon bestämd uppfattning.

Med anledning av den betydande mer negativa opinionen kring Kina i Sverige jämfört med USA, så är det alltså sannolikt att även den svenska befolkningen skulle ha ställt sig bakom en diplomatisk bojkott för att statuera exempel – en möjlighet som regeringen dock valde att inte ta, vilket Kinamedia nyligen skrev närmare om.