Intervju med Lysekils kommunstyrelse om Kinas hamnbygge

De senaste veckorna har mycket skrivits om Kinas planer på att bygga Nordens största hamn i lilla Lysekil på den svenska västkusten. Sedan debatten i Sveriges Radio förra tisdagen är det dock ingen som har talat med Jan-Olof Johansson, kommunstyrelsens ordförande, som i Studio ett sade att planerna på hamnbygget inte alls var långt framskridna.

Under gårdagen publicerade dock Göteborgs-Tidningen en artikel med rubriken ”Kinesiska miljardprojektet kan bli verklighet i Sverige”, innehållandes en kort intervju med Johansson som i ingressen menar att uppståndelsen beror på en rad ”missförstånd”.

Bland annat säger Johansson att djuphamnen, om den blir av, ska ligga i Brofjorden och att det inte handlar om någon nybyggnation i tröskelfjorden Gullmarn. Där ligger redan Lysekils nuvarande hamn, och tanken är att mindre lastbåtar ska kunna använda delar av denna, menar Johansson.

Men enligt den presentation av projektet som jag under gårdagen lade upp här på InBeijing så kommer byggnation visst att ske i Gullmaren, må så vara i form av en expansion av den gamla hamnen.

I presentationen, som kommunstyrelsen tog del av i mitten av november, står: ”Expand existing port in Lysekil including warehouse and quay for cruising ships”.

Det finns visserligen ingen uppskattning om hur omfattande utbyggnaden av Lysekils gamla hamn är planerad att bli, men som Magnus Sederholm tidigare påpekat så måste terminaler med möjlighet att hantera kryssningsfartyg vara både stora och djupa.

Utdrag från den presentation som kommunstyrelsen tog del av i mitten av november gällande de kinesiska investeringsplanerna. Punkten ”B” är alltså placerad vid Gullmarn.

Det gäller alltså att märka ord här. För även om det inte handlar om någon ”nybyggnation” i Gullmarn, så kan det alltså röra sig om en expansion av den gamla hamnen som mycket väl kan bli lika omfattande som byggnationen av en ny kryssningterminal hade varit.

Vidare talar Johansson även om det möte som kinesiska representanter i torsdags hade med raffinaderiet Preemraff, som äger marken kring Brofjorden där containerhamnen planeras. Enligt Johansson var mötet ”i stora drag positivt”.

På frågan vad som sker näst svarar Johansson att kommunen har förklarat sig positiv till en förstudie. Denna beräknas vara klar i månadsskiftet januari/februari, och sedan användas som beslutsunderlag till huruvida hamnbygget kommer tillåtas.

Förutom betydande skador på den känsliga skärgårdsmiljön så nämner Göteborgs-Tidningen även riskerna med de kinesiska investerarnas nära band till Kinas kommunistparti och militär, som jag skrev närmare om för Fokus förra veckan.

Bland annat intervjuas Hans Wallmark, Moderaternas talesman i försvarsfrågor, som generellt tycker att ”försiktighetsprincipen” bör gälla när man har med en diktatur som Kina att göra.

Han understryker att alla företag i Kina har kopplingar till regimen och militären, vilket innebär ett stort lokalt ansvar för Lysekils kommun som måste försäkra sig om vad de egentligen ger sig in på.