Himmelska fridens port i Peking.
Himmelska fridens port - i hjärtat av Peking och på framsidan av tankesmedjan Frivärlds rapport med förslag på en ny Kinastrategi. (Bild: Pixabay)

Förslag på Kinastrategi för Sverige och andra demokratier

Denna text är en sammanfattning av en ny rapport från Frivärld, som tankesmedjan har skrivit särskilt för publicering på Kinamedia.

2019 presenterade regeringen en Kinastrategi, som dock undviker att ta upp en rad av de hot som Sverige och andra demokratiska samhällen möter från Kina. Därför har tankesmedjan Frivärld nu tagit fram en egen Kinastrategi, med det uttalade målet att slå vakt om demokratiska fri- och rättigheter.

”Det kinesiska kommunistpartiets mål är att skrämma regimkritiker till tystnad och självcensur. Ofta används Kinas ekonomiska storlek och styrka som ett påtryckningsmedel mot enskilda länder som Australien, Litauen och Sverige. För att bättre kunna stå emot dessa påverkansförsök måste samarbetet mellan världens demokratier förstärkas och fördjupas”, säger Frivärlds tillförordnade chef Emanuel Örtengren. 


Rapporten utgår från att det kinesiska kommunistpartiets främsta mål är att bevara sitt maktmonopol, och att dess ledarskap ser idéer om demokrati och maktdelning som existentiella hot. Det är i det ljuset man ska se såväl den hårdnande kontrollen över det dagliga livet i Kina som kommunistpartiets allt mer aggressiva ”vargdiplomati”.

Kommunistpartiets strävan efter kontroll tar sig också uttryck i att staten dominerar snart sagt varje område i det kinesiska samhället, inklusive näringslivet.

Demokratier som Sverige bör dels bemöta detta genom att värna sitt eget styrelseskick, men också genom en högre grad av samarbete. Frivärlds Kinastrategi består därför av ett antal förslag som sammantaget syftar till att rusta demokratier mot kinesiska påtryckningar, till exempel:

* I Sverige bör regeringen ge den nya Myndigheten för psykologiskt försvar i uppdrag att varje år kartlägga och publicera samtliga attacker och försök till påverkan från Kina och andra auktoritära stater mot svenska journalister, forskare, debattörer och politiker. I samband med att dessa publiceras, bör riksdagen anordna en årlig utfrågning med relevanta myndigheter och vittnesmål från drabbade i syfte att uppmärksamma främmande makts försök att påverka svensk demokrati.


* Kinesiska angrepp på det svenska samhället – vare sig det gäller krav på tystnad eller cyberattacker – måste få konsekvenser. Det kinesiska kommunistpartiet bör utpekas och hållas ansvariga närhelst det är möjligt.


* Kinesiska handelsblockader ska bemötas gemensamt av EU för att minska den kinesiska regimens möjligheter att ge sig på enskilda medlemsländer, som nu i närtid mot Litauen.


* Strategiska beroenden av Kina bör minskas genom att utveckla och vässa inhemsk lagstiftning. Den investeringsgranskning som nu föreslås i Sverige är ett steg på vägen; ett annat skulle kunna vara förändringar i miljölagstiftningen för att underlätta brytning av sällsynta jordartsmetaller i Sverige.

”Jag hoppas att strategin kommer att bidra till en mer framåtsyftande debatt om Sveriges förhållande till Kina. Det räcker inte att bara beskriva hoten eller problemen, man måste också visa hur Sverige och andra demokratiska länder kan ta sig an dem”, säger Emanuel Örtengren.

Fler förslag och hela rapporten finns att läsa på Frivärlds hemsida.

Frivärld är en tankesmedja med säte i Stockholm som bedriver opinionsbildning inom utrikes- och säkerhetspolitiska frågor.

Har du själv en rapport, observation eller synpunkt att publicera här? Läs mer om hur detta går till: ”Skriv på Kinamedia”.