Stålindustrin är en Kinas smutsigaste industrier. Här fabriker tillhörandes ståltillverkaren Benxi i nordöstra Kina. (Bild: Andreas Habich, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons)

Kina släpper nu ut mer växthusgaser än alla utvecklade ekonomier tillsammans

En ny rapport från Rhodium Group visar hur Kina 2019 släppte ut mer växthusgaser än alla utvecklade länder i hela världen tillsammans.

Denna slutsats nås genom att jämföra utsläppen i Kina med de 37 länder som utgör Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

I rena tal så stod Kina enligt rapporten för 27 procent av de globala utsläppen av växthusgaser 2019. USA stod för 11 procent, Indien för 6,6 procent och EU:s 27 medlemsländer för 6,4 procent.

Diagram över olika länders andel av de globala växthusgasutsläppen.

Utsläppen av växthusgaser skiljer sig från mätningar av endast koldioxidutsläpp, då de innefattar de sex olika kategorier av utsläpp som definieras i Kyotoprotokollet, samt även utsläpp från avskogning och markanvändning.

Mätningar av växthusgaser ger således en mer komplett bild av ett lands klimatavtryck.

Rhodium Group noterar att Kinas utsläpp 1990 endast utgjorde en fjärdedel av de utsläpp som kom från OECD-länderna. Men sedan dess har utsläppen från OECD minskat något, samtidigt som de kinesiska mer än trefaldigats till 14,1 gigaton.

Bara det senaste årtiondet har Kinas utsläpp av växthusgaser ökat med 25 procent. Det innebär att man nu ensamt släpper ut mer än de 180 av världens länder som släpper ut minst.

Diagram över Kinas utsläpp av växthusgas i absoluta tal, jämfört med de 37 länder som utgör OECD.

Också per capita har Kinas utsläpp gått ikapp OECD. 2019 var de kinesiska utsläppen av växthusgaser aningen lägre än de utvecklade ekonomiernas. Men då Kina som enda stora ekonomi under fjolåret trots pandemin ökade sina utsläpp, så uppger Rhodium Group att de kinesiska utsläppen 2020 sannolikt var större än OECD:s även räknat per capita.

Rhodium Group uppskattar att Kina utsläpp under fjolåret ökade med 1,7 procent. OECD består förutom EU:s 27 länder av USA, Japan, Storbritannien, Australien, Kanada, Chile, Island, Israel, Sydkorea, Turkiet, Mexico, Nya Zeeland, Norge och Schweiz.

Axios har talat med en av Rhodium Groups chefer, som framhåller att de ökade utsläppen inte endast beror på en höjd kinesisk levnadsstandard. De beror även på den stora andelen fossila bränslen i Kinas energiproduktion, samt landets exportinriktade tillverkningssektor.

Samtidigt är Kina trots detta inte världens största utsläppare historiskt. Sedan 1750 har OECD-länderna enligt Rhodium Group släppt ut fyra gånger så mycket växthusgaser som Kina.

USA ligger dessutom fortfarande långt före Kina vad gäller utsläpp per capita, med 17,6 ton jämfört med 10,6 ton per capita i Kina.