Dansk polis under utredning efter statsbesök från Kina

28 september, 2016

Då Xi Jinping besökte Storbritannien i oktober 2015, kom det snart fram att Kinas ambassad i London kommunicerade med kinesiska studentgrupper och andra kinesiska invånare på plats i Kina. De försågs med flaggor, banderoller och Kina-vänliga tröjor för att sedan stå i hundratal längs med Londons gator och hylla Xi på vägen från flygplatsen.

Samtidigt ingrep brittisk polis på förhand även mot individer som misstänktes vilja uttrycka sitt missnöje med Xi Jinping under hans besök i Storbritannien. Sammantaget gav detta såväl kinesiska som brittiska tv-tittare en bild av en omåttligt populär kinesisk president helt utan meningsmotståndare.

De senaste veckorna har det uppdagats att precis samma sak skett i Danmark. En dansk vän i Peking har uppmärksammat mig på att landets myndigheter just tillsatt en utredning vid namn ”Tibetkommissionen” för att utreda den danska polisens agerande i samband med kinesiska statsbesök som ägde rum 2012 och 2013.

Bland annat Radio24syv skriver om fallet på förhand. Då Kinas förra president Hu Jintao var på besök i Kina 2012 så pressade kinesiska myndigheter den danska utrikesministeriet i veckor för att delegationen på 200 man inte skulle utsättas för några protester:

Radio24syv beskrev man­dag, at de kine­si­ske myn­dig­he­der i uge­vis og meget direkte ven­din­ger forud for besø­get i juni 2012 lagde pres på og under­stre­gede over for Uden­rigs­mi­ni­ste­riet, at den kine­si­ske dele­ga­tion ikke ville udsæt­tes for “for­nær­mende mani­fe­sta­tio­ner” begået af Tibet – og Falun Gong-aktivister, og at præ­si­den­ten samt hans følge ikke måtte tabe “vær­dig­hed”.

Radio24syv har också sett ett referat av ett samtal mellan Kinas dåvarande vice utrikesminister och den danska departementschefen Claus Grube. Den kinesiska ministern uttrycker där sin oro för de ”anti-kinesiska krafter” som finns i Danmark i form av individer eller organisationer med sympatier för Falungong eller frihetsrörelser i Tibet och Xinjiang.

Grybe ska därefter inte bara ha hörsammat Kinas ”uppmaningar”, utan även fört dem vidare till andra danska ministerier. Utgången blev, enligt Radio24syv, att fredliga demonstranter förbjöds uttrycka sin hållning på danska gator på grund av krav från Kinas kommunistparti.

Proceduren upprepades då Yu Zhengsheng – nummer fyra i Kinas politiska hierarki – besökte Danmark 2013. Men denna gång hyrde Kina även in 21 egna ”demonstranter”, som tjänade till att välkomna Yu med även ”avskärma” eventuella protester mot Kinas myndigheter:

De kine­si­ske myn­dig­he­der var så nervøse for, at den højt­stå­ende poli­ti­ker Yu Zhengs­heng – num­mer fire i det kine­si­ske kom­mu­ni­st­parti – skulle tabe ansigt under et kine­sisk stats­be­søg i Køben­havn i juni 2013, at man bad 21 kine­si­ske stu­de­rende i Dan­mark spille “demon­stran­ter”, der skulle hylde den besø­gende poli­ti­ker.

De stu­de­rende fra Kina fik også til opgave at skærme kri­ti­ske akti­vi­ster af, og det fore­gik alt­sam­men med Køben­havns Poli­tis viden.

Det är återigen Radio24syv som har läst rapporter om korrespondens mellan polis och andra myndigheter, i syfte att leda om den kinesiska delegationen runt eventuella Kina-kritiska protester, samtidigt som de 21 inhyrda demonstranterna eskorterades runt med Yu Zhengshengs delegation:

“Det stem­mer godt overens med det, betjen­tene har for­talt: At der kom en ordre oppe­fra. Fra dansk side har man ved flere stats­be­søg ind­ladt sig på, at demon­stran­ter, der var kri­ti­ske over­for Kina, skal skær­mes af, mens man til­sy­ne­la­dende har haft en anden til­gang til pro-kinesiske demon­stran­ter,” siger Jacob Mchan­gama, direk­tør i tæn­ket­an­ken Justi­tia.

Detta vurmande inför Kinas regim har nu alltså resulterat i en nödvändig utredning av danska myndigheters beteende. Tibetkommissionen inleder sina förhör i november i år.

Kinamedias nya artiklar direkt till din inkorg

Gör som 765 andra, prenumerera du med.

Translate article

Kinamedias nya artiklar till din inkorg helt gratis

Gör som 765 andra, prenumerera du med.