Intervju med Kinas president inför statsbesök

17 januari, 2011

I morgon anländer Kinas president Hu Jintao till USA för ett fyra dagar långt statsbesök. Inför detta har han för ovanlighetens skull låtit sig intervjuats av västerländsk press, med svar som nu publiceras i sin helhet av Washington Post och Wall Street Journal.

De två tidningarna fick skicka frågor till presidenten i mitten av december, och fick tillbaka svaren lagom till statsbesöket. Nedan kommer jag återge de sju frågorna som ställdes, och snabbt sammanfatta svaren. De som vill läsa svaren i sin helhet kan klicka på någon av de ovanstående länkarna.

1) Hur ser du på den nuvarande relationen mellan Kina och USA? Vad anser du vara de områden med bäst framtidsutsikt för samarbete som gagnar båda parterna? Vad anser du vara de största utmaningarna i framtiden för relation mellan båda våra länder?

President Hu inleder svaret med en lång paragraf om hur fantastiskt mycket de båda ländernas relation förbättrats de senaste åren. Han påpekar sedan att Kina och USA har många gemensamma intressesfärer, och därför bör ta gemensamt ansvar i många frågor som världsfred och svältbekämpning.

Han understryker att båda länderna tjänar på en sund relation fri från konfrontation, men erkänner samtidigt att en rad utmaningar existerar. Bland annat menar Hu att båda parter bör ”respektera den andres vägval till utveckling” och ta hänsyn till nationell integritet. Ett svar som av The Guardian ses som finare ord för att avråda USA från inblandning i Kinas inrikespolitik.

2) Trots en ökande mängd utländska investeringar i Asien, har många amerikanska företag klagat på förutsättningarna att göra affärer i Kina. Vilka åtgärder vidtar Kina för att säkerställa ett rättvist affärsklimat för amerikanska och utländska företag i Kina?

Här svarar Hu kortare. Han bestyrker att utländska företag är viktiga för Kinas utveckling, och har arbetar under samma villkor som de kinesiska företagen i landet. Han lovar dock samtidigt att förbättra strukturen för utländska företag, bland annat genom att förstärka lagar gällande rätten till patent.

3) Vad anser du att vi kan lära från 2008 års finanskris? Vilka åtgärder vidtog Kina för att lätta krisens påverkan?

Presidenten talar här om en ekonomisk ojämlikhet mellan norra och södra halvklotet, både vad gäller utveckling och möjlighet att påverka i världssamfundet. I en globaliserad värld måste dessa jämnas ut, samtidig som det nuvarande globala finanssystemet måste ses över, då det är byggt på en världsordning som inte länge är aktuell.

Hus exempel på kinesiska åtgärder innefattar politik för att öka köpkraften hos kinesiska konsumenter, ökade investeringar från regeringens sida och uppgradering av landets teknologi inom en rad olika sektorer. I framtiden ser han en öppnare kinesisk ekonomi och satsningar på forskning som rätt väg att gå.

4) Hur tror du framtiden ser ut för den amerikanska dollarn roll på världsmarknaden? Vad anser du om att gör kinesiska yuan till en global valuta? Många anser att det skulle hjälpa Kinas inflation om yuanen fick stiga i värde, hur ser du på det?

Dagens internationella valutasystem tillhör det förgångna, menar presidenten. Den amerikanska dollarn spelar i dag en väldigt stor roll, och bör därför hållas mer stabil i värde.

Samtidigt medger han att tar långt tid för ett lands valuta att bli erkänd världen över, och att Kinas yuan just har börjat sin resa mot att bli en global valuta, i och med en rad åtgärder den senaste tiden.

Vad gäller värdeändring på yuanen, menar Hu att en rad faktorer ligger bakom värdet på ett lands valuta, och att inflation allena inte är en orsak stor eller viktig nog att justera växelkursen. Han påpekar att yuanen redan är flytande, och att Kina har en plan för att minska inflationen.

5) Hur vill du kommentera vad Kina åstadkommit ekonomiskt och socialt under den elfte femårsplanen? Finns det någon risk att inflationen i Kina går utom kontroll? Följer Kinas politiska reformer samma takt som dess ekonomiska?

En rad fördelar som utveckling bringat med sig tas upp av Hu: Minskning av antalet fattiga kineser, jämnare fördelning av rikedom, förbättrad utbildning och socialt skyddsnät, fortsatt stabil ekonomisk tillväxt.

Han verkar heller inte alls oroad över Kinas inflation, och hävdar att ledningen har förmåga att stabilisera de stigande priserna.

Vidare säger presidenten att en socialistisk demokrati alltid har varit Kinas mål, och pekar på de stora politiska framsteg som gjorts under de senaste 30 åren. Han menar att dessa är framsteg som i karaktär och storlek ”passar Kinas förutsättningar”, samtidigt som han också medger att den politiska reformen måste fortsätta, särskilt då Kinas befolkning på senare tid ”visat ett allt större intresse att medverka i landets inrikes politik”.

6) Kina säger sig föredra fredlig utveckling. Samtidigt har landet under det senaste året blivit mer aggressivt utåt sett. Tror du detta kommer påverka Kinas relation med USA och andra asiatiska grannar?

Hu svarar här kortare, och verkar inte medge att Kina blivit mer aggressivt gällande sin utrikespolitik. Han säger att Kina alltid prioriterar en fredlig utveckling, och att de goda relationerna med grannländerna i dag ”innebär aldrig tidigare skådade möjligheter”.

7) Hur ser Kina på spänningarna i Korea? Tror Kina att en koreansk återförening bringar mer stabilitet en dagens tvåstatslösning? Hur ser du på Nordkoreas mål att framställa kärnvapen?

Hu menar att Kina har goda relationer med de båda koreanska länderna, och stödjer en politik som med dialog och förhandlingar innebär en fredlig återförening av koreanska halvön, vilket ligger i ”hela Koreas intresse”.

Samtidigt säger han, givetvis, att Kina vill se ett Korea fritt från kärnvapen och arbetar med detta genom sitt värdskap för sexpartssamtalen. Han säger sig vara övertygad om att frågan går att lösa genom förhandlingar.

Slut på intervjun.

I västerländsk media ses Hus svar som ett tydligt tecken på att han inte kommer låta sig påverkas märkbart av USA i frågor som mänskliga rättigheter eller valutapolitik.

The Guardian anser att statsbesöket är banbrytande eftersom det sker då USA ”för första gången ser Asien som en viktigare region än Europa”.

Kinesisk media har samtidigt tagit till vara på citat från politiker i USA, som hävdar att detta besöket är ett av de viktigaste till USA på senare tid, och betyder mycket för ländernas framtida relation likväl som USA:s ekonomiska utveckling.

Go toTop